« Οργάνωση Κορνιζοποιείου | Main | Μάθημα κοπής πασπαρτού με το Logan 301 »
Τρίτη
Δεκ082009

Συντήρηση Έργου: Οι σωστές επιλογές για το κορνιζάρισμα

Ζητήστε αντιόξινα πασπαρτού, Archival foamboard, γυαλί με αντιανακλαστική επίστρωση και προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και αντιόξινες ταινίες που δεν θα αφήσουν σημάδια στο έργο.

Δείτε τις Επτά Σωστές Επιλογές μας.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.